Privacy and Security Agreement

08 April 2019 02:37

Blueway, web sitemizi ziyaret edenlerin ve www.bluewayhealth.com platformunu ziyaret edenlerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Bu sözleşme kullanıcıların gizliliğinin nasıl korunacağı ile ilgilidir.

Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla çıkarılmış olan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürüttüğümüz faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından “veri sorumlusu” olarak addedilmekteyiz. Veri sorumlusu olarak, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın izin verdiği hallerde 3. Kişilere ve/veya yurt dışına açıklanabilecek ve/veya devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Kullanıcı siteye giriş yaparak ve kayıt olarak ya da site üzerinden herhangi bir işlem yaparak bu gizlilik sözleşmesini tamamıyla kabul eder ve Blueway’in bu sözleşmeye göre bilgi toplamasını, kullanmasını, ifşa etmesini vb. eylemleri yapmasını kabul ve taahhüt eder.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini alacağınız ürün veya hizmetleri yerine getirmektir.

www.bluewayhealth.com; müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. www.bluewayhealth.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta, kaydedilmekte ve bu amaçlarla kullanılmaktadır.

ÇEREZLER VE KULLANILAN DİĞER TAKİP TEKNOLOJİLERİ

Veri sorumlusu olarak, www.bluewayhealth.com platformunda çerezleri kullanıyoruz. Çerez, bir web sunucusu tarafından bir web tarayıcısına gönderilen bir metin dosyasıdır. Bu web sunucusunun web tarayıcısını tanımlamasını ve izlemesini sağlar. Çoğu web tarayıcı çerezleri kabul etmeyip reddetmenize izin verir. 

Çerezler verileri izlememize, toplamımıza ve analiz etmemize yardımcı olur. Bu kullanıcılara daya iyi hizmet verebilmek ve siteyi iyileştirmek için yapılmaktadır.

Kişisel verilerin toplanma ve işlenme amacı aşağıdaki şekildedir;

 • Web sitesinin kullanılabilirliğini yönetmek,  geliştirmek ve ziyaretçi ilgisini artırmak için, e-posta göndermek ya da buna benzer haberleşme ve bilgilendirme teknolojilerini kullanmak,
 • Yanıtlanan metinlerin ya da yazılan soruların, yorumların ve benzeri her şeyin yolunda olduğunu ve iletişimin sekteye uğradığı yerleri görebilmek adına telefon konuşmaları, görüntülü görüşmeler, mesajların görüntülenmesi ve gerektiğinde kayıt edilmesi,
 • Gerektiğinde çağrıları, mesajları ve mailleri NetGsm adlı bir şirket üzerinden size daha iyi hizmet sunmak adına freelance doktorlar, klinikler ve hastanelerin izni ile kaydetmek,
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş/hizmet alımı yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini almak ve teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş/hizmet alımı yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Hakkınızda toplanan verilerin sadece hizmet sağlayıcılarımız, üçüncü taraf alt işlemciler, veri merkezi barındırma hizmetleri, arama alt yapısı hizmetleri, e-posta hizmetleri, üçüncü taraf işlemcilerimizin satış ve pazarlama operasyonlarında kullanılması,

Bu kişisel veriler www.bluewayhealth.com hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ya da kuruluşlar: Ana hissedarımız, doğrudan ve/veya dolaylı yurt içi ya da yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, iş ortağı kuruluşlar, Gizlilik Sözleşmesi uyarınca onay vereceğiniz ortaklar ve diğer 3. kişilerdir. Ancak bilmenizi isteriz ki KVKK gereği organik bağımızın olmadığı bu 3. Kişiler ile de kişisel verilerinizin büyük bir hassasiyet ile korunması için her türlü önlem olabildiğince tarafımızdan alınmakta.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi:

Genel müdürlük, müesseseler veya e-satış kanalları, IP adresi, coğrafi konum, tarayıcı türü, tavsiye kaynağı, ziyaret süresi ve görüntülenme sayısı, mobil uygulama kanalları ve çağrı merkezi (NetGsm) ve diğer haberleşme teknolojileri (Jivochat vb.)   gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda rızalarının alınması ile toplanabilir, kaydedilebilir ve saklanabilir.

Kişisel bilgilerinizi kayıp, hırsızlık, kötüye kullanım, yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme ve imhadan korumak amacıyla makul önlemler alıyoruz. Fakat tüm bu çabalarımıza rağmen tam güvenlik için net bir garanti veremiyoruz. İnternet üzerinden veri iletimi doğal olarak güvensizdir. İnternet üzerinden gönderilen verilerin güvenliğini garanti edemeyiz. Şifrelerinizi gizli ve güvenli tutmaktan siz sorumlusunuz.

Not: Web sitesi diğer web sitelerine doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılar içermektedir. KVKK gereği organik bağımızın olmadığı bu 3. Kişiler ile de kişisel verilerinizin büyük bir hassasiyet ile korunması için her türlü önlemi olabildiğince alıyoruz fakat bunun için kesinlikle bir garanti vermiyoruz.  Bu durumda kişisel bilgilerinizin toplanması veya kullanılması da dâhil olmak üzere üçüncü taraf web sitelerinin veya bu tür site ve haberleşme operatörlerinin eylemlerinin gizlilik politikalarından biz sorumlu değiliz.

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız:

 www.bluewayhealt.com’a başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) Eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteme,

g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Veri Saklama Süresi

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ancak 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Not: Şirket çalışanları ve yönetimi, ortakları, hissedarları ve acentaları, Blueway ve temsilcileri dışındaki iletişim ve/veya maddi ya da sağlık hasarı nedeniyle sizin tarafınızdan sağlanan herhangi bir bilgi açık veya zımni hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu tür bir iletişim nedeniyle meydana gelen zararlardan, (Örneğin; doktor, hastane, klinik arasındaki alternatif iletişim araçları ile yapılmış doğrudan ve dolaylı kişisel iletişimden kaynaklanan sorunlar) Blueway ve temsilcileri sorumlu değildir. Bu tür iletişimlerde hangi bilgilerin sağlanabileceğini belirlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Not:  Site Google ve diğer çeviri hizmetleri içerebilir. Blueway bu çeviri hizmetleri dâhilinde çevirilerin hiçbir şekilde doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmez ve bundan doğacak hiçbir zararı kabul etmez.

Health Services

Get information for health service that you will have

Show
Trip & Travel

Read blogs and traditional tastes that guide you for your trip!

Show
News & Blog

Read Recent News and Articles

Show
Doctors

Choose Your Doctor

Show
Hospitals

Choose Your Hospital

Show